Wallenried

Le Talent

Kanton Waadt

Länge: 35 kmKlasse: Bach (6)

Löwenbergbach

Kanton Freiburg

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Mèbre

Kanton Waadt

Länge: 21 kmKlasse: Bach (8)

Morges

Kanton Waadt

Länge: 14 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Mortigue

Kanton Waadt

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Paudèze

Kanton Waadt

Länge: 14 kmKlasse: Bach (8)

Petite Glâne

Kanton Waadt, Freiburg

Länge: 29 kmKlasse: Bach (8)

Richterswilbach

Kanton Freiburg

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de Coppet

Kanton Waadt, Freiburg

Länge: 5 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau de Corsalettes

Kanton Freiburg

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de la Crausa

Kanton Freiburg

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau de Lamponex

Kanton Waadt

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau de Molomba

Kanton Waadt

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau des Chaudeires

Kanton Freiburg

Länge: 4 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau des Corbessières

Kanton Waadt

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Ruisseau des Echelles

Kanton Freiburg

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Saane

Kanton Waadt, Wallis, Bern, Freiburg

Länge: 124 kmKlasse: Fluss (4)

Senoge

Kanton Waadt

Länge: 10 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Sense

Kanton Bern, Freiburg

Länge: 36 kmKlasse: Fluss (5)

Sonnaz

Kanton Freiburg

Länge: 11 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Sorge

Kanton Waadt

Länge: 12 kmKlasse: Kleiner Bach (9)