Richelien

Asse

Kanton Waadt

Länge: 13 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Boiron

Kanton Waadt

Länge: 14 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Canal le Brassu

Kanton Waadt, Genf

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Hermance

Kanton Genf

Länge: 12 kmKlasse: Bach (8)

L'Arve

Kanton Genf

Länge: 108 kmKlasse: Fluss (4)

La Drize

Kanton Genf

Länge: 11 kmKlasse: Bach (8)

La Seymaz

Kanton Genf

Länge: 10 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Le Chambet

Kanton Genf

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Nant d'Avril

Kanton Genf

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Rhône

Kanton Waadt, Wallis, Genf

Länge: 807 kmKlasse: Fluss (4)

Ruisseau de Tuernant

Kanton Genf

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ruisseau le Gobé

Kanton Genf

Länge: 8 kmKlasse: Bächlein (10)

Versoix

Kanton Waadt, Genf

Länge: 22 kmKlasse: Bach (8)