Ependes FR

Albeuve

Kanton Freiburg

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Bagne

Kanton Freiburg

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Barettabach

Kanton Freiburg

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Broye

Kanton Waadt, Freiburg

Länge: 70 kmKlasse: Fluss (5)

Canal de la Tuilerie

Kanton Freiburg

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Châ

Kanton Freiburg

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Corjon

Kanton Freiburg

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Dâ (Broye)

Kanton Freiburg

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Diron

Kanton Freiburg

Länge: 7 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Flon (Oron)

Kanton Waadt, Freiburg

Länge: 10 kmKlasse: Bach (8)

Fochaux

Kanton Freiburg

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Galtera (Gottéron)

Kanton Freiburg

Länge: 16 kmKlasse: Bach (8)

Gérignoz

Kanton Freiburg

Länge: 8 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Gérine (Ärgera)

Kanton Freiburg

Länge: 22 kmKlasse: Bach (7)

Glâne

Kanton Freiburg

Länge: 35 kmKlasse: Bach (6)

Glaney

Kanton Freiburg

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Höllbach (Plasselb)

Kanton Freiburg

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Jaunbach

Kanton Bern, Freiburg

Länge: 27 kmKlasse: Bach (7)

Kuhbach

Kanton Freiburg

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Le Russon

Kanton Freiburg

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Longivue

Kanton Freiburg

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)