Bever

Ova da Fuschina

Kanton Graubünden

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova da Muragl

Kanton Graubünden

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova da Staz

Kanton Graubünden

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova da Suvretta

Kanton Graubünden

Länge: 11 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova da Suvretta

Kanton Graubünden

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova da Val Champagna

Kanton Graubünden

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova da Vaüglia

Kanton Graubünden

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova da Viluoch

Kanton Graubünden

Länge: 4 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova da Viluoch

Kanton Graubünden

Länge: 1 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova Funtauna

Kanton Graubünden

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova Fuorcla Pischa

Kanton Graubünden

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova Lavirun

Kanton Graubünden

Länge: 6 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova Lej Languard

Kanton Graubünden

Länge: 0 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova Lej Nair

Kanton Graubünden

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova Malat

Kanton Graubünden

Länge: 3 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova Pischa

Kanton Graubünden

Länge: 3 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova Piz Calderas

Kanton Graubünden

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova Piz Chembels

Kanton Graubünden

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova Piz Vaüglia

Kanton Graubünden

Länge: 1 kmKlasse: Bächlein (10)

Ova Prüna

Kanton Graubünden

Länge: 5 kmKlasse: Kleiner Bach (9)

Ova Rosatsch

Kanton Graubünden

Länge: 2 kmKlasse: Bächlein (10)